Testēšana

SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorija veic ceļu būvmateriālu testēšanu un ceļa konstruktīvo kārtu mērījumus. Laboratorijā var veikt grunts, smilts, šķembu, grants, bituminētu un hidrauliski saistītu maisījumu un izstrādājumu testēšanu. Savukārt būvlaukumā veicam sablīvējuma un nestspējas pārbaudes gan ar operatīvām, gan standarta metodēm.

Laboratorija ir neatkarīga gan no pasūtītāju, gan būvētāju ietekmes.

SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorijai no 24.09.2009. ir piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.

Akreditācijas sfēra: Minerālmateriālu, hidrauliski saistīto un nesaistīto minerālmateriālu maisījumu, bitumena, bituminēto maisījumu, svaiga un sacietējuša betona paraugu ņemšana un fizikāli – mehānisko īpašību testēšana; grunts un nesaistīto ceļa konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana.

Laboratorijas klienti ir būvprojektu un būvdarbu pasūtītāji, būvnieki, projektētāji, būvmateriālu piegādātāji, būvuzraugi, u.c.

LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-393